ALGEMENE VOORWAARDEN Pinetree Concepts
(daaronder inbegrepen Lapland Trail)

INLEIDING

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 1. Pinetree Concepts: Pinetree Concepts, een reisorganisator die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde, actieve vakanties aanbiedt, waaronder Lapland Trail, gevestigd te Tilburg (5046 NE) op de Tongerlose Hoefstraat 89 bij de Kamer van Koophandel, bekend onder het nummer 72465816. Contactgegevens, waaronder de werkdagen en werktijden waarop Pinetree Concepts bereikbaar is, zijn te raadplegen op de website van Pinetree Concepts, te weten: www.laplandtrail.com.
 2. Reiziger:
  1º. de wederpartij van Pinetree Concepts; of
  2º. degene aan wie, overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, de bij Pinetree Concepts geboekte reis is overgedragen.
 3. Reis:
  een door Pinetree Concepts aangeboden, van te voren georganiseerde, actieve vakantie, die ten minste bestaat uit een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
  1º. vervoer;
  2º. verblijf;
  3º. evenement, bestaande uit het bijwonen of deelnemen aan een of meerdere ‘trails’;
  4º. een andere toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
  De details van de reis, zoals de verblijfsperiode(n), plaats, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, maaltijden en de verstrekking daarvan, en excursies en andere diensten, zijn nader gespecificeerd op de website (www.laplandtrail.com) en in de boekingsformulieren.
 4. Reisovereenkomst:
  de tussen Pinetree Concepts en de reiziger overeengekomen verbintenis, waarbij Pinetree Concepts zich tegenover de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.
 5. Annulering:
  Het voorafgaand aan het vertrek afzien van de reisovereenkomst, nadat Pinetree Concepts hiervan op de hoogte is gesteld.
 6. Annuleringskosten:
  De door Pinetree Concepts in rekening gebrachte kosten naar aanleiding van een annulering door de reiziger, nader gespecificeerd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Reissom:
  Het totaal van de verschuldigde bedragen voor boeking en reserveringen van vervoer en/of verblijf.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die door Pinetree Concepts met reizigers worden afgesloten. Pinetree Concepts kan de Algemene Voorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige diensten, zoals (maar niet beperkt tot) accommodatieverhuur, pendelreizen per bus of boot of het bijwonen van het evenement zoals genoemd in artikel 1 lid 1 sub c onder 3 van dit artikel. Indien dit het geval is, zal Pinetree Concepts dit expliciet in het aanbod aan de reiziger benoemen, zodat aan deze wettelijke informatieverplichting wordt voldaan.

TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

Artikel 2. Informatie van Pinetree Concepts
1. Pinetree Concepts zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger bekend maken wanneer de (volledige) reissom uiterlijk betaald moet zijn. Pinetree Concepts hanteert een aanbetaling zoals beschreven in artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden. De hoogte van deze aanbetaling maakt Pinetree Concepts vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.

2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens Pinetree Concepts alle noodzakelijke, in de wet voorgeschreven, informatie (zoals informatie omtrent eisen aan de geldigheid van paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied) aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en daarnaast tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3. Pinetree Concepts draagt geen verantwoordelijkheid voor verstrekte informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, wanneer deze door partijen waarmee Pinetree Concepts niet in relatie staat, zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Informatie door de reiziger
1. De reiziger verstrekt uiterlijk ten tijde van het boeken van de reis alle gegevens betreffende hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst. Hiermee worden in ieder geval bedoeld: naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Om deel te nemen aan een reis van Pinetree Concepts dient de reiziger, met het oog op de sportieve/actieve aard van de aangeboden reizen, over een goede conditie te beschikken. De reiziger dient bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en/of geestelijke toestand, alsmede over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers, te vermelden wanneer die bijzonderheden van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis(overeenkomst) door Pinetree Concepts.

3. Het niet voldoen aan de in dit artikel beschreven informatieverplichtingen kan tot gevolg hebben dat de desbetreffende reiziger(s) door of namens Pinetree Concepts worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de reis, dan wel het evenement genoemd onder artikel 1 lid 1 sub c onder 3 van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer hier sprake van is, worden alle hiermee gepaard gaande kosten bij deze reiziger(s) in rekening gebracht.

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het door Pinetree Concepts aangeboden reisaanbod, inclusief deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
2. Pinetree Concepts richt het boekingsproces zo in dat de reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door Pinetree Concepts is de reiziger aan deze overeenkomst en de hieraan ten grondslag liggende Algemene Voorwaarden gebonden.

3. Het aanbod van Pinetree Concepts is vrijblijvend en kan zo nodig, in overeenstemming met de wet, door Pinetree Concepts worden herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding, volgens de daarvoor geldende wettelijke termijnen, te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op teruggave van reeds betaalde gelden. In geval de reiziger recht heeft op terugbetaling van reeds betaalde gelden, zal Pinetree Concepts dit zo spoedig mogelijk doen en in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

4. Fouten, waarvan het duidelijk is dat het om een vergissing gaat, binden Pinetree Concepts niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

5. Wanneer het aantal inschrijvingen voor de aangeboden reis dermate lager uitvalt dan verwacht, waardoor het voor Pinetree Concepts niet langer financieel rendabel is om de reis te organiseren (dit is het geval bij een aantal onder de 40 deelnemers), heeft Pinetree Concepts het recht om de overeenkomst met de reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terug te betalen zonder een schadevergoeding verplicht te zijn, zoals bepaald in sub a van artikel 509 lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit recht heeft Pinetree Concepts, in overeenstemming met voornoemd wetsartikel, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis. Indien Pinetree Concepts de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan Pinetree Concepts de reisovereenkomst – onder voornoemde voorwaarden – uiterlijk vóór aanvang van de reis beëindigen, nadat de reiziger hiertoe onverwijld in kennis is gesteld. Dit laatste overeenkomstig sub b van artikel 509 lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

6. De partij die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst met Pinetree Concepts aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Alle (betalings)verkeer tussen de reiziger(s) enerzijds en Pinetree Concepts anderzijds verloopt uitsluitend via deze partij. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

7. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Pinetree Concepts maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de reisovereenkomst. Indien Pinetree Concepts algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

8. Bij vliegvervoer maakt Pinetree Concepts de uitvoerende luchtvaartmaatschappij aan de reiziger bekend, zodra Pinetree Concepts zelf op de hoogte is van de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Definitieve vertrek- en aankomsttijden zullen zodoende, zowel voor het busvervoer als voor het vliegvervoer, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden worden verstrekt. Pinetree Concepts is niet verantwoordelijk voor (het wijzigen van) vertrek- en aankomsttijden, nu deze door de uitvoerende vervoersmaatschappijen worden bepaald. 9. Van de vervoerstijden, zoals bedoeld in het vorige lid, kan Pinetree Concepts alleen afwijken binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van de aan de reiziger verstrekte tijden redelijkerwijs niet langer van Pinetree Concepts kan worden verwacht.

NA TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

Artikel 5. Betaling
1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de volledige reissom te worden voldaan. Op de factuur van de geboekte reis staat de hoogte van deze aanbetaling.
2. Uiterlijk 6 kalenderweken voor de vertrekdag moet het overige deel van de reissom door de reiziger worden betaald, waardoor de betaling van de volledige reissom is voldaan. Wanneer bij de reis vervoer per vliegtuig inbegrepen is, dient de volledige reissom uiterlijk 8 kalenderweken voor de vertrekdag te worden voldaan.
3. De reiziger is in verzuim indien niet tijdig is betaald. Wanneer niet tijdig is betaald, zal Pinetree Concepts een kosteloze betalingsherinnering versturen aan de reiziger. Hierin stelt Pinetree Concepts aan de reiziger een termijn van 14 kalenderdagen om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Pinetree Concepts heeft het recht om in dat geval eventuele gemaakte (incasso)kosten en de annuleringskosten bij de reiziger in rekening te brengen. De annuleringskosten worden vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Annuleringskosten

1. De reiziger kan te allen tijde de reisovereenkomst voor aanvang van de reis beëindigen. De reiziger kan in dat geval worden verplicht tot betaling van annuleringskosten aan Pinetree Concepts.

2. De hoogte van de annuleringskosten die de reiziger verschuldigd is, is afhankelijk van het moment van annuleren:

 1. Bij een annulering tot 16 kalenderweken voor aanvang van de reis zal Pinetree Concepts 25% van de reissom (gelijk aan de aanbetaling) in rekening brengen.
 2. Bij een annulering tussen de 16 en 10 kalenderweken voor aanvang van de reis zal Pinetree Concepts 50% van de reissom in rekening brengen.
 3. Bij een annulering tussen de 10 en 6 kalenderweken voor aanvang van de reis zal Pinetree Concepts 75% van de reissom in rekening brengen.
 4. Bij een annulering vanaf 6 kalenderweken voorafgaand aan de reis zal Pinetree Concepts de volledige reissom in rekening brengen.

3. De reiziger is geen vergoeding zoals aangegeven in het vorige lid verschuldigd, wanneer sprake is van een geval zoals bedoeld in artikel 509 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Bij de bepaling van het moment van annuleren gaat Pinetree Concepts uit van het daadwerkelijke moment van aanvang van de reis, namelijk het moment van vertrek.

Artikel 7. Wijzigingen reisovereenkomst
1. Pinetree Concepts behoudt zich het recht voor om, voor aanvang van de reis en behoudens de in de wet opgenomen uitzonderingsgevallen, eenzijdige (onbeduidende) wijzigingen in de reisovereenkomst te verrichten. Pinetree Concepts zal zich aan de verplichting houden om deze wijzigingen, op een duidelijke en begrijpelijke wijze, tijdig aan de reiziger kenbaar te maken. De reiziger kan deze wijzigingen niet afwijzen.

2. Voor prijswijzigingen geldt dat na de totstandkoming van de reisovereenkomst slechts wijzigingen mogen worden verricht, als deze het rechtstreekse gevolg zijn van veranderingen zoals bepaald in artikel 507 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen prijsverhogingen toe te schrijven aan een toegenomen kostprijs van brandstof of andere energiebronnen, de hoogte van belastingen of vergoedingen over in de reisovereenkomst begrepen reisdiensten, en wisselkoersen.

3. Wanneer Pinetree Concepts genoodzaakt is om voor aanvang van de reis de voornaamste kenmerken van de reisdiensten (gespecificeerd in het reisaanbod) ingrijpend te wijzigen of voorstelt om de prijs met meer dan 8% te verhogen, kan de reiziger de voorgestelde wijzigingen aanvaarden of de overeenkomst kosteloos beëindigen, dat wil zeggen zonder betaling van de in het vorige artikel genoemde annuleringskosten. Pinetree Concepts stelt de reiziger op een schriftelijke (elektronische) en duidelijke wijze onverwijld in kennis van deze wijzigingen.

4. Ingeval de reiziger als gevolg van een wijziging van de voornaamste kenmerken van de reisdienst of een prijswijziging zoals bedoeld in het vorige lid de reisovereenkomst wil beëindigen, zal de reiziger dit binnen 5 werkdagen na bekendmaking van de (prijs)wijziging schriftelijk aan Pinetree Concepts moeten meedelen. Indien de reiziger de (prijs)wijziging zoals bedoeld onder lid 3 afwijst, zal de reisovereenkomst worden beëindigd. In dat geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de reeds betaalde reissom. Dit zal, overeenkomstig de wet, in elk geval uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de reisovereenkomst geschieden.

5. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de overeengekomen reis verminderen, dan zal Pinetree Concepts een passend voorstel tot verlaging van de reissom doen.

Artikel 8. Indeplaatsstelling

1. De reiziger kan aan Pinetree Concepts verzoeken zich te laten vervangen door een ander. In dit geval gelden de volgende voorwaarden:

 1. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
 2. het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog door Pinetree Concepts kunnen worden verricht. Voor vliegreizen is die termijn uiterlijk 21 dagen voor vertrek, nu het doorvoeren van een verzoek tot naamswijziging na die periode niet langer mogelijk is.2. Degene die de reisovereenkomst overdraagt en degene die de reisovereenkomst overneemt zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het nog verschuldigde bedrag en eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die met de overdracht zijn gemoeid.

3. In geval van vliegreizen kunnen de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich tegen een indeplaatsstelling verzetten.
4. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Pinetree Concepts dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

Artikel 9. Bagage
1. Pinetree Concepts zal de reiziger tijdig van informatie voorzien, waarin voor de reiziger duidelijk wordt welke bagageregels de bij de reis betrokken dienstverleners hanteren.
2. Eventuele kosten voor extra bagage buiten hetgeen bedoeld onder lid 1 zijn voor rekening van de reiziger.

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10. Verzekering, hulp en bijstand
1. De reiziger is verplicht om alle benodigde (reis)verzekeringen te hebben afgesloten, die geldig zijn vanaf de aanvang van de reis en voor in ieder geval de volledige reisduur.
2. De reiziger die deelneemt aan het evenement zoals bedoeld onder artikel 1 lid 1 sub c onder 3 wordt tevens sterk geadviseerd om een juiste aanvullende dekking af te sluiten voor actieve vakanties.
3. De reiziger wordt daarnaast aangeraden om een annuleringsverzekering af te sluiten.
4. Pinetree Concepts zal de reiziger die in moeilijkheden verkeert bijstaan met adequate informatie over onder andere medische diensten, consulaire bijstand en benodigde communicatie met bijvoorbeeld plaatselijke autoriteiten of verzekeraars. Gemaakte kosten voor hulp en bijstand zullen in rekening worden gebracht bij de partij die verantwoordelijk is voor de reden tot deze hulp en bijstand.

Artikel 11. Veiligheid
1. De reiziger dient te beschikken over een goede conditie om deel te kunnen nemen aan de reis. In het bijzonder wanneer de reiziger deelneemt aan het evenement, bedoeld onder artikel 1 lid 1 sub c onder 3, dient deze zich ervan bewust te zijn dat tijdens het evenement een belastende fysieke inspanning van de reiziger wordt gevraagd, waarbij de reiziger gedurende lange perioden (zo mogelijk onder slechte/zware weersomstandigheden) actief dient te zijn; deze reiziger moet er dus voor in staan dat zijn conditie dusdanig goed is om deel te nemen aan het evenement.
2. De reiziger onderneemt de reis op eigen risico. De reiziger is verplicht te allen tijde de tijdens de reis gegeven veiligheidsinstructies op te volgen. Hieronder wordt in ieder geval (maar niet limitatief) begrepen:

 1. het dragen van kleding en schoeisel, aangepast op het type evenement en (weers)omstandigheden;
 2. het opvolgen van instructies van Pinetree Concepts en door Pinetree Concepts ingeschakelde hulppersonen of andere derde partijen;
 3. het gebruiken van de verschafte materialen ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers aan het evenement.

Voorgaande veiligheidsinstructies gelden voor alle reizigers en in het bijzonder voor reizigers die deelnemen aan het in artikel 1 lid 1 sub c onder 3 genoemde evenement.
3. Pinetree Concepts is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid of materiële schade van de reiziger) indien de in lid 2 bedoelde veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen of de gedragingen het gevolg zijn van opzet, nalatigheid of ander onzorgvuldig gedrag van de reiziger.

Artikel 12. Aansprakelijkheid reiziger
1. De reiziger is voorafgaand en ten tijde van de reis verplicht tot naleving van alle instructies gegeven door of namens Pinetree Concepts, een en ander conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
2. De reiziger draagt de verantwoordelijkheid om de nodige voorzichtigheid en zorg te betrachten. Dit geldt in het bijzonder voor deelname aan het evenement zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c onder 3 van deze Algemene Voorwaarden. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken. In overeenstemming met artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Pinetree Concepts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen in strijd met de door of namens Pinetree Concepts gegeven instructies of wanneer de schade anderszins het gevolg is van gedragingen die redelijkerwijs voor eigen risico komen.
3. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Pinetree Concepts van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Pinetree Concepts in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen.
4. De reiziger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de staat van de goederen van Pinetree Concepts en derden die in bruikleen worden verstrekt. Het hieronder vallende materiaal dient ordentelijk en op juiste, daarvoor bestemde wijze te worden gebruikt en in goede staat te worden gehouden en afgeleverd. Indien iets niet in goede staat blijkt te zijn op het moment van ontvangst door de reiziger, dan dient de reiziger dit direct kenbaar te maken aan zowel Pinetree Concepts en/of de verstrekkende partij. Bij diefstal, beschadiging en/of vermissing van de goederen is de reiziger volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Pinetree Concepts
1. Pinetree Concepts zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede reisorganisator in acht nemen, zoals in de wet voorgeschreven. Wanneer (een bepaald onderdeel van) de reisovereenkomst niet volgens verwachting van de reiziger wordt uitgevoerd, zal de reiziger Pinetree Concepts hiervan op de hoogte moeten stellen, zodat het voor Pinetree Concepts mogelijk is om de afspraken uit de reisovereenkomst alsnog na te komen. Dit geldt niet wanneer nakoming onmogelijk is of nakoming in redelijkheid niet van Pinetree Concepts kan worden verwacht, bijvoorbeeld als gevolg van daarmee gepaard gaande onredelijk hoge kosten. Pinetree Concepts zal in dat geval altijd proberen om met een redelijk en passend alternatief te komen voor de reiziger.
2. De reiziger onderneemt de reis op eigen risico. Pinetree Concepts is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen en (behoudens persoonlijk letsel) voor andersoortige schade bij reizigers, alsmede de gevolgschade daarvan, tenzij deze schade te wijten is aan onrechtmatig handelen van Pinetree Concepts. Pinetree Concepts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen handelen van de reiziger.
3. Pinetree Concepts is slechts aansprakelijk voor schade die aan Pinetree Concepts is toe te rekenen, bijvoorbeeld omdat de gedragingen het gevolg zijn van opzettelijk verwijtbaar of nalatig handelen van Pinetree Concepts. Ook schade als gevolg van non-conformiteit komt voor rekening van Pinetree Concepts, tenzij Pinetree Concepts kan aantonen dat de non-conformiteit te wijten is aan de reiziger of een derde die niet bij de uitvoering van de in de reisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen. Dit is tevens het geval wanneer de schade het gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
4. Pinetree Concepts accepteert geen schade ten aanzien waarvan een beroep kan worden gedaan op een reis- en/of annuleringsverzekering. 5. Voor zover Pinetree Concepts zelf toerekenbaar tekortschiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Pinetree Concepts beperkt tot maximaal 3 keer de waarde van de reissom voor de desbetreffende reis.

Artikel 14. Overmacht
1. Pinetree Concepts is in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
2. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Dit omvat in ieder geval:

 1. vertragingen door stakingen, opstoppingen, weersinvloeden en technische mankementen;
 2. (dreiging van) terrorisme en aanslagen;
 3. abnormale en/of gevaarlijke weersomstandigheden waardoor de veiligheid tijdens de reis niet kan worden gewaarborgd.

3. In geval van overmacht zal Pinetree Concepts zich inspannen om tot een voor beide partijen wenselijke oplossing te komen.

RECHTSKEUZE EN KLACHTEN

Artikel 15. Rechtskeuze en klachten
1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de reiziger en Pinetree Concepts wordt gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Pinetree Concepts is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet overeenkomstig deze verwachtingen verloopt, is de reiziger verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Pinetree Concepts mee te delen, opdat Pinetree Concepts voor een wenselijke oplossing kan zorgen.
3. Indien een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, dient de reiziger Pinetree Concepts hiervan binnen één maand na afloop van de reis, of na de oorspronkelijke vertrekdatum ingeval de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Pinetree Concepts zal de reiziger uiterlijk vier kalenderweken na ontvangst van de klacht van een inhoudelijke reactie voorzien.